Regulamin

Niniejszy regulamin obejmuje zasady sprzedaży usług za pośrednictwem strony: https://lazurowestudio.pl przez Kamilę Miłkowską, prowadzącą działalność nierejestrowaną, ul. Wolska 43, 95-054 Ksawerów, NIP: 731-191-19-83;

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych określeń:

 1. Dane kontaktowe: Kamila Miłkowska, kontakt@lazurowestudio.pl, adres: ul. Wolska 43, 95-054 Ksawerów
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Miejsce realizacji zamówienia – online poprzez ustalony wspólnie przez
  Kupującego i Sprzedającego komunikator
 6. Płatność–metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 7. Prawa konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2020 poz. 287 t.j. z późn. zm.)
 8. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość sesji on-line, która może być
  przedmiotem zamówienia, a która podana jest w na Serwisach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 9. Przedmiot umowy – usługi będące przedmiotem umowy.
 10. Sprzedający:  Kamila Miłkowska, adres: ul. Wolska 43, 95-054 Ksawerów
  NIP: 731-191-19-83
 11. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 12. Serwis/Serwisy: strony internetowe należące do Kamila Miłkowska, znajdujące się pod adresami: lazurowestudio.pl, przy czym określenie to może być używane w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
 13. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym termin realizacji usługi.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym oraz płatności określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania zamówienia, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 15. Materiały Szkoleniowe – Wszelkie przekazane Klientowi w dowolnej formie materiały szkoleniowe, zlecone do opracowania ćwiczenia i zadania
 
 • 2 Warunki ogólne
 1. Usługi oferowane przez Sprzedającego nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. Usługa nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu nauk medycznych, nie obejmuje ona porad ani sugestii dotyczących procesu leczenia, w szczególności o jakich mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 poz. 295, tekst jedn. z późn. zm.) czy w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 poz. 514, tekst jedn. z późn. zm.). W przypadku konieczności ustalenia formy procesu leczenia Kupujący ustala ją z właściwym lekarzem.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do realizowania programu zgodnie z indywidualnym planem działania; odbywania sesji oraz konsultacji mailowych, telefonicznych, przez Internet i osobistych; bieżącego omawiania postępów Uczestnika; niezwłocznego odpowiadania ma maile Uczestnika, nie później niż w ciągu 48 godzin od ich otrzymania, z przyczyn technicznych lub losowych czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.
 3. Sprzedający oświadcza, że posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju usług oraz dołoży należytej staranności w wykonywaniu powierzonego mu zlecenia.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Kupujący oświadcza, że został poinformowany o obowiązku podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 5. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje na skutek indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym w drodze ofertowej, przy czym szczegółowy tryb został określony w §4 Regulaminu.
 6. Cena Usługi widoczna w Serwisach podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Usług będących przedmiotem Zamówienia „Do uzgodnienia”, Kupujący zostanie poinformowany po wysłaniu zapytania ofertowego do Sprzedającego po wyborze odpowiedniej opcji w Serwisie. Ostateczna kwota Zamówienia zostanie ustalona w korespondencji z Kupującym przed zawarciem umowy.
 7. Wszelkie terminy realizacji usług liczone są zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedającym, z uwzględnieniem zakresu usług, o jakim mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 8. Płatności są realizowane poprzez przelew na rachunek bankowy podany w korespondencji z Klientem lub za pośrednictwem operatorów płatności: Przelewy24, Stripe. 
 
 • 3 Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę

Sprzedawca, w ramach prowadzonej działalności, świadczy następującego rodzaju usługi:

 • Sesja wstępna – 30-minutowe spotkanie online
 • Szkolenie indywidualne Human Design – 60-minutowe spotkanie online
 • Szkolenie indywidualne Projekt Duszy – 3 x 60-minutowe spotkanie online + PDF
 • Warsztaty stacjonarne
 • Warsztaty online
 • Kursy i programy online
 • Sesje indywidualne 
 1. Wyboru usługi dokonuje Kupujący poprzez podanie wybranego rodzaju usługi w wiadomości mailowej (Dane kontaktowe)
 2. Sesje, programy i warsztaty odbywają się na żywo lub przez Internet, przy użyciu aplikacji Skype, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
 3. W czasie sesji, programów i warsztatów, Kupujący i Sprzedający, omawiają szczegóły współpracy, w szczególności w celu określenia, na co Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę w celu osiągnięcia najlepszych efektów po zakończeniu programu.
 
 • 4 Zawarcie umowy i realizacja
 • Procedura zawarcia Umowy ze Sprzedającym odbywa się poprzez korespondencję mailową.
 • W celu skutecznego złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 • kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem adres e-mail kontakt@lazurowestudio.pl,
 • wybór konkretnej usługi,
 • ustalenie terminu realizacji zamówienia,
 • dokonanie płatności.
 • Do skutecznego złożenia Zamówienia poprzez formularz zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, że:
 • zapoznał się z treścią Regulaminu, Polityki Prywatności, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,
 • został poinformowany, że w przypadku działania jako Konsument, rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a następnie wykonanie prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, spowoduje obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, na co wyraża zgodę;
 • utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, na co wyraża zgodę;
 • zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z rzeczywistością, niezbędnych do świadczenia Usług oraz że z uwagi na charakter świadczonych Usług, jest on w części odpowiedzialny za efekt świadczonych usług.
 • Brak zgody na warunki wskazane w ust. 6 uniemożliwia skuteczne zawarcie umowy lub otrzymanie oferty świadczenia usług.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie Kupującemu wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
 • Możliwe jest wystawienie faktury bez VAT na wyraźną prośbę Klienta
 • 5 Przełożenie sesji lub szkolenia indywidualnego
 1. Sprzedający wskazuje, że w odniesieniu do sesji lub szkolenia indywidualnego.
  • Kupujący może przełożyć sesję lub konsultację na inny wskazany termin nie później niż na 24 godziny przed terminem realizacji,
  • W przypadku niestawienia się na sesję lub konsultację oraz w przypadku ponad 15 minutowego spóźnienia, dana sesja lub szklenie uznawane jest za odwołaną i nie ma możliwości jej przełożenia na inny termin,
 2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o jakich mowa w ustępie 1 powyżej, Kupujący nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów za sesję.
 3. Sprzedający zaznacza, że powyższe nie wyłącza uprawnień Konsumenta w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, o jakim mowa w §11 Regulaminu.
 
 • 6 Prawa autorskie 
 1.  Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Materiałów Szkoleniowych przysługują wyłącznie Sprzedającemu. Ponadto, Sprzedający jest wyłącznym właścicielem Know-how związanego z Programem, które stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zwane „Know-how do Programu”). 
 2. Sprzedający udziela niniejszym Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów Szkoleniowych oraz z Know-how do Programu na terytorium Polski, wyłącznie na własny użytek związany z udziałem w Programie, na czas udziału w Programie. 
 3. Klient nie może z Materiałów Szkoleniowych usunąć imienia i nazwiska Sprzedającego oraz noty copyright. 
 4. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego nie może udzielać sublicencji na Materiały Szkoleniowe i Know-how do Programu jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności nie może udostępniać otrzymanych Materiałów Szkoleniowych, ani Know-how o Programie innym przedsiębiorcom, trenerom personalnym i innym coachom. 
 5. Klient nie może korzystać z Materiałów Szkoleniowych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności Klient nie może kopiować, modyfikować, przerabiać, rozpowszechniać, opracowywać, udostępniać Materiałów Szkoleniowych w całości ani w części. 
 6. Bez pisemnej zgody Sprzedającego, Klient nie może tworzyć innych utworów na podstawie Materiałów Szkoleniowych i Know-how do Programu, ani wykorzystywać ich w innych utworach w całości albo w części. 
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej umowy, Sprzedający może żądać od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia praw autorskich Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku naruszenia Know-how do Programu Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
 • 7 Poufność 
 1. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności co do wszelkich informacji związanych z Klientem, które powziął w ramach Programu oraz treści wszelkich rozmów z Klientem oraz jego współpracownikami w ramach Programu. 
 2. Prowadzący nie dzieli się żadnymi informacjami uzyskanymi od Klienta w trakcie trwania Programu i danymi Klienta z osobami trzecimi, zarówno w czasie trwania Programu jak i po jego zakończeniu. 
 3. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego postanowień niniejszej umowy, Klient może żądać od Sprzedającego odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia poufności informacji dotyczących przedsiębiorstwa Klienta, Klientowi przysługują dodatkowo roszczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 • 8 Reklamacje
 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, jeżeli sprzedana Usługa posiada wadę (rękojmia) zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedający zobowiązany jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową przy zachowaniu należytej staranności, natomiast zamówiony Produkt dostarczyć bez wad.
 3. Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lazurowestudio.pl 
 4. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.
 
 • 9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający z wyjątkiem danych przekazywanych do wygenerowania grafu Human Design. Wszystkie informacje zawarte są na stronie z opisem polityki prywatności https://lazurowestudio.pl/polityka-prywatnosci  

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Kupujący będący konsumentem ma prawo skontaktować się ze Sprzedajacym w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym informacji z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U z 2016 poz. 1823 z późn. zm.).
 • 11 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Z zastrzeżeniem § 9 ustęp 2 Konsument, który zawarł umowę w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszeniakosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  a. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lazurowestudio.pl,
 2. Sprzedający wskazuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zgoda Konsumenta będzie każdorazowo udzielania poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru przy składaniu Zamówienia.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
 • dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Kupującego będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 1. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 2. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie https://lazurowestudio.pl/regulamin, do której link znajduje się dodatkowo w podsumowaniu zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; dla konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Przewiń na górę